Jazykový Tábor 007 – Smluvní podmínky

Toto jsou smluvní podmínky letního jazykového Tábora 007 a vztahují se i na další akce (výlety apod.) uvedené na webových stránkách Tábora 007. (dále jen „tábor“).

1. Smluvní strany

  • • Provozovatel jazykového Tábora 007 - agentura Jazyky 007, Kubelíkova 55, Praha 3, 130 00 (dále jen „provozovatel“)
  • a

  • • Zákonný zástupce přihlašovaného dítěte (dále jen „objednatel“)

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká na základě připsání platby za tábor po přijetí závazné přihlášky provozovatelem.
2.2. Smluvní vztah je upraven těmito Smluvními podmínkami a neupravené skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem.
2.3. Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednatel využít kontaktů na www.tabor007.cz , následně bude na jeho email zaslána závazná přihláška.
2.4. Po obdržení závazné přihlášky Provozovatel stanovuje lhůtu na uhrazení poplatku za tábor, která je obvykle tři dny a po tuto dobu je místo pro dítě rezervováno. Doba je krátká z toho důvodu, aby nebylo dlouhodobě blokováno nezaplacené místo, které mohou obsadit další zájemci. Provozovatel je připraven po dohodě s objednatelem tuto dobu prodloužit a domluvit se na konkrétním datu splatnosti, neboť je pochopitelné, že především u plateb realizovaných přes zaměstnavatele může být proces platby delší.
2.5. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy.

3. Rozsah a cena služeb

3.1. Poplatkem za tábor se rozumí cena smluvní, stanovená ceníkem provozovatele.
3.2. Poplatek za tábor se považuje za uhrazený v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
3.3. Poplatek za tábor zahrnuje program, ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce.
3.4. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

4. Změny služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí změny v programu, pokud nejsou okolnosti vyžadující změnu způsobeny jeho zaviněním, nebo jsou způsobeny vyšší mocí. Např. zranění zvířat na koňské farmě a nemožnost realizovat výlet na koně. Nebo onemocnění zpěváka, který má tábor navštívit.

5. Zrušení účasti na táboře objednatelem

5.1. Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adrese info@tabor007.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.
5.2. V případě zrušení účasti objednatelem do(včetně) 31.5. roku kdy se má dítě účastnit tábora, účtuje provozovatel administrativní storno poplatek 750 Kč, při zrušení účasti do(včetně) 30.6. roku kdy se má dítě účastnit tábora činí storno poplatek 50% z celkového poplatku za tábor, při zrušení účasti po(včetně) 1.7. roku kdy se má dítě účastnit tábora je storno poplatek 100% z celkového poplatku za tábor.
5.3. Storno podmínky uvedené v bodu 5.2. platí bez ohledu na důvod neúčasti (nemoc, změny rodinných plánů apod.).
5.4. V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nebo předčasného odjezdu nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

6. Zrušení účasti na táboře provozovatelem

6.1. Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:
6.1.1. Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním Táborového řádu.
6.1.2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
6.1.3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky nebo ve věcech zdravotních)
6.1.4. V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména řádně vyplněné Lékařské potvrzení, prohlášení zákonného zástupce a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.
6.1.5. V případě zásahu vyšší moci (např. povodeň) a nenadálých okolností(např. zákaz konání táborů našeho typu nařízením vlády ČR), které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují konání nebo pokračování tábora.
6.1.6. V případě nenaplnění minimálního množství přihlášených dětí na jeden turnus tábora.
6.2. V případě zrušení tábora provozovatelem dle bodů 6.1.1. , 6.1.2. , 6.1.3. a 6.1.4. nemá objednatel nárok na vrácení poplatku za tábor. V případě bodu 6.1.5. bude vrácena objednateli úměrná část poplatku za tábor(s ohledem na již uskutečněné náklady) nebo celá částka, pokud situace vznikla ještě před zahájením tábora. V případě bodu 6.1.6. bude objednatel informován a bude mu vrácen celý uhrazený poplatek za tábor. V případě bodu 6.1.5. a bodu 6.1.6. nelze po provozovateli žádat jakékoliv další náhrady nad rámec vrácení poplatku za tábor.

7. Další ujednání

7.1. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele. Jestliže objednatel odmítne nebo nemůže dítě bez odkladu z tábora odvézt, provede provozovatel potřebná opatření proti zamezení šíření vší a objednatel je povinen náklady spojené s těmito opatřeními uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.
7.2. Objednatel bere na vědomí, že účastníkům tábora je zakázáno mít u sebe během pobytu mobilní telefon. Kontakt rodičů s dětmi a dětí s rodiči je možný v kteroukoliv hodinu telefonicky skrze telefon hlavního vedoucího nebo jeho zástupce.
7.3. Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku, doklady aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností či znehodnocení dalších věcí, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
7.4. Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení, na majetku tábora a na majetku třetích osob. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit do pěti dnů od ukončení tábora.
7.5. Provozovatel zveřejňuje fotografie a videa všech účastníků pro účely tábora (např. archiv fotografií a videa na webových stránkách a na Facebooku, propagace).
7.6. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:
7.6.1. Pohyb dětí: Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora. Při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, apod.).
7.6.2. Soukromí: Děti musí respektovat soukromí a pokoje ostatních dětí a vedoucích.
7.6.3. Pokyny vedoucích: Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční klid, apod.
7.6.4. Hygiena: Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody, umývárny, pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
7.6.5. Zdraví dítěte: V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi a zdravotníkovi tyto léky předat. Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
7.6.6. Stravování: Děti musí respektovat zákaz konzumace točené zmrzliny, majonéz, hub apod. A musí dodržovat pitný režim.
7.6.7. Alkohol, kouření apod.: Cigarety a omamné látky jsou přísně zakázány!
7.6.8. Bezpečnost: Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, bezpečnost při hrách, bezpečnost při koupání apod.
7.6.9. Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
7.6.10. Šikana, násilí: V případě násilí, šikany, nevhodného chování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).
7.7. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že provozovatel z pedagogických důvodů zakazuje neohlášené návštěvy na táboře. Vzhledem k táborovému programu nezaručujeme přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy. Předem ohlášená návštěva je v nutném případě možná, je ji ale třeba smluvit s hlavním vedoucím tábora nebo jeho zástupcem.
7.8. Provozovatel tábora je oprávněn být během konání akce informován o zdravotním stavu dítěte ze strany lékaře, v případě, že během tábora bude dítě ošetřeno ve zdravotnickém zařízení. Zákonný zástupce souhlasí s ošetřením dítěte během tábora ve zdravotnickém zařízení.
7.9. Provozovatel tábora je oprávněn zasílat emaily objednateli ohledně organizačních záležitostí k táboru případně informace k akcím během roku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
8.2. Zasláním řádně vyplněné přihlášky a poukázáním poplatku za tábor objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.
8.3. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
8.4. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020